Informatie over VVE.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie volgens EPOS Salland.[1]
De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe vinden het belangrijk dat alle jonge kinderen de Nederlandse taal goed beheersen. Het beheersen van de Nederlandse taal is een belangrijke sleutel om de kansen van kinderen te vergroten. Kinderen die taalvaardiger zijn, presteren beter op school en hebben betere maatschappelijke perspectieven. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met taalondersteuning. De voorschoolse voorzieningen zijn hierbij een belangrijke partner. Wij streven ernaar dat met voor- en vroegschoolse educatie kinderen zonder of met de kleinst mogelijke achterstand aan groep 3 van het basisonderwijs kunnen beginnen. Het VVE-proces start op de voorschool en loopt door op de vroegschool.

De doelgroep.
De doelgroep bestaat uit kinderen van 2,5 tot 6 jaar die risico lopen op een achterstand op het gebied van spraaktaalontwikkeling en/of waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling de spraaktaalontwikkeling negatief beïnvloedt. Kinderen die risico lopen op een achterstand op de ontwikkelingsgebieden rekenen en motoriek behoren tot de doelgroep als ook de spraaktaalontwikkeling negatief wordt beïnvloed.
Peuters en kleuters die (een risico op) spraaktaalachterstanden hebben en voor wie VVE een passend instrument is, vallen dus onder de doelgroep VVE. Vanwege het grote belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal voor de verdere schoolloopbaan is in de doelgroepdefinitie gekozen voor (risico op) achterstanden in de spraaktaalontwikkeling van peuters en kleuters.

Ambities.
De ambitie is dat alle kinderen die onder de doelgroepdefinitie VVE vallen daadwerkelijk deelnemen aan VVE. Gemeente Raalte en Olst-Wijhe zijn ervoor verantwoordelijk dat binnen de beschikbare middelen, voldoende VVE-plaatsen in de voorscholen worden aangeboden. De CJG-arts signaleert en stelt vast of kinderen onder de doelgroepdefinitie VVE vallen. De kinderen worden vervolgens door de CJG-arts in samenspraak met de ouder(s) toegeleid naar een voorschoolse voorziening om deel te kunnen nemen aan een VVE programma.

Vanuit KBS De Korenbloem
VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in het basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen om achterop te raken.[2]
Een achterstand in deze periode is later moeilijk in te halen.
Daarom zijn er allerlei VVE-programma’s ontwikkeld die de pedagogisch medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) helpen bij het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.
Kinderen met een VVE-indicatie gaan vier dagdelen naar de peuterspeelzaal en zij krijgen iedere dagdeel extra ondersteuning.

Aan het eind van de peuterspeelzaal periode maken de meeste kinderen de overstap naar het regulier basisonderwijs. Er is een overdrachtsformulier en een bijbehorend protocol ontwikkeld. Daarbij is afgesproken dat er altijd een gesprek plaatsvindt met ouders naar aanleiding van het, door de pedagogisch medewerkers, ingevulde formulier.
Er vindt een warme overdracht plaats als de pedagogisch medewerkers dit noodzakelijk achten of op advies van de orthopedagoog. Daarnaast is in het convenant vastgelegd dat er ten behoeve van een doorgaande lijn afstemming dient plaats te vinden tussen de voor- en vroegscholen ten aanzien van het pedagogisch beleid.
[3][1] http://www.epos-salland.nl/vve-salland/

[2] DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RAALTE IN 2012, INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

[3] DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RAALTE IN 2012, INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS